Drukuj

Regulamin korzystania z komputerów

1. Z komputerów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Komputery służą wyłącznie do celów edukacyjnych (odrabianie prac domowych, przygotowanie do konkursów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gry i zabawy edukacyjne).

3. Z gier i zabaw edukacyjnych dostępnych na płytach CD w bibliotece mogą korzystać wszyscy uczniowie przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

4. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i wpisaniu się do Zeszytu korzystających z komputerów.

5. Komputery włącza, wyłącza oraz loguje użytkownika nauczyciel bibliotekarz.

6. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające spokoju innym użytkownikom biblioteki.

7. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny. Istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli nikt nie czeka w kolejce.

8. Korzystając z programów emitujących dźwięk należy używać słuchawek.

9. Wyszukane informacje za zgodą nauczyciela bibliotekarza można:

- wydrukować na własnym papierze,

- nagrać na własny CD-ROM lub pendrive’a,

- przesłać e-mailem do swojej skrzynki pocztowej.

CD-ROM lub pendrive muszą być wcześniej sprawdzone przez nauczyciela bibliotekarza programem antywirusowym.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

11. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z komputerów na okres wyznaczony przez nauczyciela bibliotekarza.

12. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiadają finansowo użytkownicy.